HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Người xưa đã từng dạy : “ Ngọc không mài, không thành đồ vật; Người không học, không biết rõ đạo”. Mục đích của việc học là học để làm người; và “ học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình. Đất nước ta đang trên đà Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, rất cần những người tài giỏi, mọi người ngày càng phải có trình độ cao để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Vì vậy, học tập là điều rất cần thiết để nâng cao trình độ, kĩ năng, đáp ứng cho cuộc sống sau này. Với ý nghĩa đó, sáng ngày 1/10/2021, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 900 học sinh  trường TH Ninh Sở đã phát động, hưởng ứng “ Tuần lễ học tập suốt đời” nhằm thiết thực xây dựng một xã hội học tập trong thời kì hội nhập, trong xu hướng của nền kinh tế, văn hóa tri thức. Dù có ảnh hưởng của dịch COVD-19 tinh thần học tập vẫn luôn phát triển bằng công nghệ số, bằng các trang học và đọc sách online.... tất cả đều đưa chúng ta đến chân trời tri thức rộng mở.